ดร. ฐาปณี แดงไสว และครอบครัว


ดร. ฐาปณี แดงไสว และครอบครัว

บริจาคเงินจำนวน 500,000 บาท เพื่อตกแต่งอาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ 88 พรรษา 

25 ตุลาคม 2559