ทุนการกุศลสมเด็จย่า


ทุนการกุศลสมเด็จย่า

บริจาคเงิน 500,000 บาท ให้มูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจในพระบรมราชินูปถัมภ์

26 ตุลาคม 2559