ครอบครัวสังขะทรัพย์


ครอบครัวสังขะทรัพย์

บริจาคเงิน 500,000 บาท เพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้กลุ่มงานออร์โธปิดิกส์

19 กุมภาพันธ์ 2559