คุณ ทัศนา กัมปนานนท์

คุณ ทัศนา กัมปนานนท์

มอบเครื่องช่วยหายใจชนิดให้ออกซิเจนผสมอากาศ อัตราการไหลสูง จำนวน 1 เครื่อง มูลค่า 200,000 บาท

เพื่อใช้ในราชการหอผู้ป่วย ไอ.ซี.ยู. ศัลยกรรม กลุ่มงานศัลยกรรม โรงพยาบาลตำรวจ