พลตำรวจเอก จงเจตน์  อาวเจนพงษ์

พลตำรวจเอก จงเจตน์  อาวเจนพงษ์

บริจาคเงิน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) เพื่ออาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ 88 พรรษา

14 ธันวาคม 2559