ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีให้มูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจฯ สามารถออกหนังสือรับรอง

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดรายชื่อนิติบุคคลที่ส่วนราชการรับรองผลงานของผู้กระทำความดีความชอบต่อนิติบุคคลนั้น ๆ ได้ และรายชื่อนิติบุคคลที่สามารถออกหนังสือรับรองแสดงรายการการบริจาคทรัพย์สินให้แก่นิติบุคคล ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อในหนังสือรับรองและหน่วยงานที่เสนอขอพระราชทาน ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการของพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภร์ พ.ศ. ๒๕๓๘ (ฉบับที่ ๔)