บริษัท ยูบีจี มีเดีย จำกัด


22

บริษัท ยูบีจี มีเดีย จำกัด และบริษัทในเครือ

บริจาคเงิน 495,000 บาท เพื่อจัดซื้อเครื่องไตเทียม ให้หน่วยไตเทียม กลุ่มงานอายุรกรรม

22 มิถุนายน 2559