คุณภัทรพล ชิตะปัญญา


คุณภัทรพล ชิตะปัญญา

บริจาคเงิน 100,000 บาท เพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้หน่วยไต กลุ่มงานอายุรกรรม

21 ตุลาคม 2559