นักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่นที่ 32

 

นักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่นที่ 32

 บริจาคเงินเพื่อตกแต่งอาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ 88 พรรษา จำนวน 2,000,000 บาท

23 ธันวาคม 2559