วัตถุประสงค์

มูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

  •  เพื่อสงเคราะห์การรักษา และป้องกันโรคของ ประชาชน ข้าราชการตำรวจ และครอบครัว
  •  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน การดำเนินงานของโรงพยาบาลตำรวจ ในอันที่จะอำนวยประโยชน์ให้แก่ผู้ป่วยในทุกๆด้าน
  •  ส่งเสริมและสนับสนุน การศึกษา อบรม การค้นคว้า วิจัย ของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลตำรวจ
  •  เพื่อส่งเสริมสวัสดิการของแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลตำรวจ
  •  เผยแพร่ความรู้ทางการแพทย์ และวิทยาการที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย
  •  เพื่อร่วมมือกับองค์การกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณประโยชน์
  •  ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด